VOUCHER NA DZIEŃ BABCI I DZIADKA

baner bony pracownicze

ZASTANAWIACIE-SIĘ1

Jako Klub Zdrowia i Urody Babski Raj, firma z wieloletnią tradycją, bogatym zapleczem oraz doświadczonym personelem, lidera na bielskim rynku w zakresie zabiegów kosmetycznych, odmładzających, modelujących oraz masaży relaksacyjnych i leczniczych pro­po­nu­jemy wy­ko­rzy­sta­nie jed­ne­go z naj­bar­dziej skutecz­nych na­rzę­dzi pozafinanso­we­go sys­te­mu na­gra­dza­nia, ja­kim są: 

BONY PODARUNKOWE BABSKIEGO RAJU

do­sko­na­ły i niebanal­ny po­mysł na:

- pre­zent dla part­ne­rów bi­zne­so­wych;

- bon świą­tecz­ny, na­gro­dę dla pra­cow­ni­ka;

- im­pre­zę in­te­gra­cyj­ną;

- na­gro­dę w kon­kur­sie,

- dodatkową promocję skierowaną dla klien­tów.

 

KORZYŚCI DLA FIRMY:

- efek­tyw­ny spo­sób mo­ty­wo­wa­nia i na­gra­dza­nia pra­cow­ni­ków;

- mało skomplikowana pro­ce­du­ra za­ma­wia­nia i do­star­cza­nia bo­nów;

- za­spo­ko­je­nie na­wet naj­bar­dziej wy­ma­ga­ją­cych gu­stów;

- bu­do­wanie po­zy­tyw­ne­go wi­ze­run­ku fir­my;

- me­to­da na wy­róż­nie­nie się i ofia­ro­wa­nie czegoś nie­ba­nal­ne­go;

 

KORZYŚCI DLA PARTNERA BIZNESOWEGO, PRACOWNIKA:

- sze­ro­ka ofer­ta usług;

- do­god­ne ter­mi­ny re­ali­za­cji;

- eks­klu­zyw­na for­ma wy­po­czyn­ku;

- moż­li­wość do­dat­ko­we­go wy­na­gro­dze­nia;

- więk­sza iden­ty­fi­ka­cja z przed­się­bior­stwem.

 

siwa

 

BONY PODARUNKOWE PROPONUJEMY W DWÓCH WERSJACH:

  • Vo­ucher kwo­to­wy, dla osób, któ­re nie są pew­ne, czy wy­bra­ne za­bie­gi spro­sta­ją ocze­ki­wa­niom ob­da­ro­wa­nej oso­by. Po­sia­dacz vo­uche­ra ma moż­li­wość sa­mo­dziel­ne­go wy­bo­ru za­bie­gu. To ide­al­ne roz­wią­za­nie, da­ją­ce pew­ność, że pre­zent w peł­ni za­do­wo­li ob­da­ro­wa­ną oso­bę.

  • Vo­ucher na do­wol­nie wy­bra­ny za­bieg, lub pa­kiet za­biegów, dla osób zna­ją­cych pre­fe­ren­cje oso­by, któ­rą chcą ob­da­ro­wać, lub chcą osią­gnąć okre­ślo­ny efekt.

OFERTA SPECJALNA PRZY ZAKUPIE BONÓW W KWOCIE:

500 zł  -   1000 zł         - bon na 50 zł

1001 zł -   2000 zł        – rabat 5% + bon 50 zł

2001 zł -   3000 zł        – rabat 7% + bon 70 zł

3001 zł -   5000 zł        – rabat 9% + bon 100 zł

5001 zł -   7000 z,ł       - rabat 10 % + bon 150 zł

7001 zł -  10000 zł       - rabat 10 % + bon 200 zł

Powyższe kwoty są cenami brutto.

Oczywiście na całość wystawiamy faktury VAT.

PROSIMY O KONTAKT:

BARBARA KUBALAŃCA 

TEL. 883 260 882  // email.:  info@babski-raj.com